Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Sociálne otázky

Táto kapitola bola vypracovaná v spolupráci s p. Andreou Bukovskou, dlhoročnou  aktívnou členkou Zväzu diabetikov Slovenska.

Zdravotné postihnutie prináša mnohé obmedzenia v rôznych oblastiach života. V súčasnej legislatíve sa tieto obmedzenia nazývajú sociálne dôsledky. Rok 2008 priniesol do života mnohé legislatívne zmeny v sociálnej oblasti. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 461/2000 Z. z. boli s účinnosťou od roku 2009 nahradené dvomi novými právnymi normami, ktoré reagovali na potreby fyzických osôb so zdravotným postihnutím ako aj požiadavky praxe a štátu.

1. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z 29. októbra 2008 s účinnosťou od 1. januára 2009.


Cieľom zákona je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom (ŤZP-S) do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za podmienok a v oblastiach ustanovených týmto zákonom. Upravuje napr. právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ŤZP-S a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

Kompenzácia je podľa zákona vykonávaná v oblasti:

 • komunikácie,
 • mobility,
 • orientácie,
 • sebaobsluhy,
 • zvýšených výdavkov,

 

a to, ak už nebude poskytnutá na základe iných právnych noriem.

Stupeň a mieru odkázanosti posudzuje lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je napr. aj hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, zmien zdravotného stavu, určovanie miery funkčnej poruchy, posudzovanie sociálnych dôsledkov, posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vykonáva ju posudkový lekár oddelenia posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Posudkový lekár požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o kompletizáciu lekárskeho nálezu, ak je lekársky nález neúplný.

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok a stanovenie miery funkčnej poruchy, ktorá predstavuje nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako dvanásť mesiacov.

Príloha č. 3, časť III. Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok, bod 8 stanovuje mieru funkčnej poruchy pri rôznych typoch cukrovky od 30 % do 80 %.

 

 • Cukrovka 2. typu kompenzovateľná diétou (bez komplikácií) 30 %
 • Cukrovka 2. typu kompenzovateľná perorálnou liečbou a diétou (bez komplikácií) 40 %
 • Cukrovka 1. typu a 2. typu kompenzovateľná inzulínom a diétou (bez komplikácií) 50 %
 • Cukrovka ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku 60 %
 • Chronické komplikácie cukrovky (diabetická mikroangiopatia, diabetická retinopatia, diabetická neuropatia, diabetická nefropatia, diabetická noha) 70 % - 80 %


Sociálna posudková činnosť je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby (schopnosť riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu vlastnými silami), rodinného prostredia fyzickej osoby (rozsah pomoci, ktorú je schopná poskytnúť rodina) a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti (podmienky bývania). Vykonáva ju sociálny pracovník oddelenia posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý spolupracuje s posudkovým lekárom. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP-S alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.

Po zosúladení lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydáva oddelenie posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR komplexný posudok s návrhom druhov odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP-S na kompenzáciu, ktorý obsahuje:

 

 • mieru funkčnej poruchy,
 • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %,
 • sociálne dôsledky ŤZP,
 • návrh na druh peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • vyjadrenie, či fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu,
 • vyjadrenie, či fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • návrh na vydanie preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP-S,
 • návrh na vydanie parkovacieho preukazu,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak to určí posudkový lekár.


Lehota na vypracovanie komplexného posudku je 60 dní a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní. Nárok na preukaz alebo peňažný príspevok na kompenzáciu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o preukaze alebo právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o peňažnom príspevku na kompenzáciu z ktorých vyplýva, že fyzická osoba je fyzickou osobou s ŤZP alebo ŤZP-S. Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o parkovacom preukaze z ktorého vyplýva, že fyzická osoba s ŤZP alebo ŤZP-S je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo že fyzická osoba s ŤZP alebo ŤZP-S má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti motorového vozidla tak, aby bola predná časť viditeľná na účely kontroly.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP môžu byť jednorazové alebo opakované.

Jednorazové peňažné príspevky sú poskytované na:

 

 • kúpu pomôcky,
 • výcvik používania pomôcky,
 • úpravu pomôcky,
 • opravu pomôcky,
 • kúpu zdvíhacieho zariadenia (schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, stropné zdvíhacie zariadenie),
 • kúpu osobného motorového vozidla,
 • úpravu osobného motorového vozidla,
 • úpravu bytu,
 • úpravu rodinného domu,
 • úpravu garáže.

 
Opakované peňažné príspevky sú poskytované na:

 

 • osobnú asistenciu,
 • prepravu,
 • kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo opotrebovanie bielizne, bytového zariadenia, obuvi, šatstva, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • opatrovanie.Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním špecifického diétneho režimu v dôsledku choroby alebo poruchy a podľa prílohy č. 5 sú rozdelené do troch skupín. Celiakiu zaraďujeme do skupiny I, cukrovku typ 1 a cukrovku typ 2 liečenú inzulínom s komplikáciami do skupiny II a chronickú insuficienciu obličiek s hladinou kreatinínu > 200 mmol/l do skupiny III.

2. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Cieľom zákona, ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní, financovaní a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, je podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb a uspokojovanie sociálnych potrieb v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne služby vymedzujeme podľa cieľovej skupiny a druhu riešenej sociálnej udalosti.

Rozdeľujeme ich do piatich skupín na sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, na podporu rodiny s deťmi a podporné služby. V prípade prítomnosti cukrovky nepriaznivú sociálnu situáciu riešime poskytovaním sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a poskytovaním sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií.

Sociálne služby sú špecializované odborné činnosti, obslužné činnosti alebo ďalšie činnosti alebo súbor týchto činností zamerané na:

 

 • prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.


Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Nepriaznivá sociálna situácia môže nastať z rôznych dôvodov. Medzi inými aj z dôvodu ŤZP alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

 

Po zosúladení lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydáva oddelenie posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 

 • stupeň odkázanosti,
 • znevýhodnenie osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 • návrh druhu sociálnej služby,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak to určí posudkový lekár.

 
K sociálnym službám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku patrí:

 

 • poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
 • opatrovateľská služba,
 • prepravná služba,
 • sprievodcovská služba,
 • predčitateľská služba,
 • tlmočnícka služba,
 • sprostredkovanie tlmočníckej služby,
 • sprostredkovanie osobnej asistencie,
 • požičiavanie pomôcok.

 

V prípade cukrovky sú efektívne využívané aj sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú:

 

 • monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
 • krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií.

 

K najčastejším odborným činnostiam v rámci sociálnych služieb pre diabetikov patrí poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva spojeného s efektívnou edukáciou o cukrovke. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je aj prítomnosť choroby a ŤZP. Vykonávané je na dvoch úrovniach. Základné sociálne poradenstvo tvorí súčasť každej sociálnej služby a je zamerané na poskytovanie základných informácií, posúdenie problému, odporúčania alebo riešenia a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Špecializované sociálne poradenstvo je zamerané na zistenie príčin vzniku, charakter a rozsah problémov a poskytovanie konkrétnej pomoci prostredníctvom špeciálnych sociálnych programov. Špecializované sociálne poradenstvo a edukáciu vykonávajú vysokoškolsky vzdelaní sociálni pracovníci edukátori klientov s diabetes mellitus s trojročnou praxou s cieľovou skupinou.Referencie:


 1. 1. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene niektorých zákonov. Dostupný na: www.upsvar-tv.sk/zakony/soc/447_2008.pdf
 1. 2. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona  č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z. a zákona č. 413/2012 Z. z.. Dostupný na: www.employment.gov.sk/files/legislativa/zriadenie-vznik-posobnost/socialna-pomoc-podpora/zakon-448_2008zz.pdf
Dátum prípravy: november 2014