Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Kontakt

sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika


tel.: +421 2 33 100 100
fax: +421 2 33 100 199

www.sanofi.sk

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. 

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky(at)sukl.sk.

Pokiaľ sa hlásenie týka biologického lieku, je potrebné uviesť aj presný obchodný názov a číslo šarže.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov. 

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: recepcia(at)sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu skupiny Sanofi nás kontaktujte e-mailom: recepcia(at)sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.

Dôverné informácie:
Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť Sanofi, ktorá sa zaväzuje chrániť súkromie svojich návštevníkov. Váš e-mail a jeho obsah sa použijú len na to, aby sme vám poskytli odpoveď na vašu správu. Nebudeme vám zasielať žiaden nevyžiadaný materiál. Pre viac informácií, prosím navštívte časť Právne informácie & Ochrana osobných údajov.