Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Zvláštne situácie pri cukrovke

Diabetik na cestách

Podmienkou úspešného bezproblémového cestovania diabetikov je naplánovanie si cesty a uvedomenie si špecifík, ktoré cukrovka so sebou prináša.

 

Na úspešné absolvovanie cesty má vplyv niekoľko aspektov:

  • Cestovné spojenie
  • Informovanosť okolia
  • Stravovanie
  • Zdravotné poistenie

 

Cestovné spojenia treba voliť čo najkratšie, s dostatočnými prestávkami na jedenie. Ak cestujete autom ako šofér, je nutné si uvedomiť, že dlhé šoférovanie vyčerpáva diabetika viac ako zdravého človeka. Snažte sa necestovať sami a za volantom sa striedajte.

Ak cestujete lietadlom a musíte absolvovať diaľkový let s časovým posunom je nutné upraviť dávku inzulínu a treba tiež myslieť aj na možnosť vzniku tzv. jet lag syndrómu. Jedná sa o poruchu biologických rytmov, ktorá nastáva v dôsledku časového posunu. Prejavuje sa viacerými príznakmi, najčastejšie poruchami spánkového rytmu, zvýšenou unaviteľnosťou, ale aj tráviacimi ťažkosťami. Pri ceste na východ sa odporúča nočný let a pri ceste na západ denný let. Pri ceste lietadlom, treba mať tiež na zreteli, že ak máte na tele inzulínovú pumpu, môžu ju event. detekčné zariadenia na letiskách poškodiť.

Dôležité je tiež, aby ste mali doklad o svojom ochorení (štítok, preukaz) v svetovom jazyku. Majte so sebou aj telefónne číslo svojej diabetologickej ambulancie, kde môžete v prípade potreby konzultovať svoje otázky alebo nejasnosti. Majte tiež so sebou všetky potrebné telefónne čísla (prvá pomoc, veľvyslanectvo Slovenskej republiky, najbližších príbuzných) a aj mobil s roamingom, ktorý môže byť neoceniteľný v krízových situáciách, do ktorých sa pri cestách môžete dostať.

Dôležitý je tiež transport a skladovanie inzulínu. Dbajte na to, aby všetky lieky, inzulín aj zdravotnícke pomôcky, boli v primeraných klimatických podmienkach. Extrémne výkyvy teplôt ich znehodnocujú, transport inzulínu je vhodný v termostatických puzdrách. Inzulín nevystavujte ani príliš vysokej teplote. Pohotovostné balenie glukagónu by malo patriť k štandardnej výbave predovšetkým diabetikov 1. typu, pretože predstavuje významnú pomôcku pre diabetikov z hľadiska prvej pomoci pri nízkej hladine krvného cukru (hypoglykémií).

Pred cestovaním je vhodné uzatvoriť tiež zmluvu o poistení a pri jej podpisovaní nezabudnite upozorniť na to, že máte cukrovku. V prípade neupozornenia by pri riešení prípadných poistných udalostí nemohlo plynúť poistné plnenie.

 

Referencie:
1.Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

2. Piťhová P, Kvapil M [online]. In: INTERNÍ MEDICÍNA V PRAXI. Syndróm diabetické nohy – Závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus [cit.2013-11-06]: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/11/02.pdf

3. Bartoš V, Pelikánová T, et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2000.

4. Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy. Praha: Galén, 2000.

5. Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Postgrad Med 2001;3(7):776-780

6.Národné centrum zdravotníckych informácií, NCZI [online] Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011 [cit.10-11-2013]: www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2011.pdf

7. Diabetes and pregnancy. Evidence based. Update and guidelines. Prague, Working group on Diabetes and Pregnancy. Praha: EAPM, 2006:1-87.

8. Výskyt diabetes mellitus v gravidite na Slovensku v r. 1997 – 2008 [online] [cit.10-11-2013]: svoc.fmed.uniba.sk/abstrakty/49/06.pdf

 

Dátum prípravy: november 2014