Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Právne informácie & Ochrana osobných údajov

1. Duševné vlastníctvo
2. Povaha informácií
3. Odkazy na iné stránky
4. Osobné údaje a iné informácie
5. Obmedzenia zodpovednosti
6. Dostupnosť webovej stránky
7. Informácie o produktoch
8. Právny rámec
9. Právne informácie
10. Dôveryhodnosť


Právne pokyny, uvedené na tejto stránke, sa vzťahujú na každého užívateľa internetu, ktorý túto stránku navštívi. Pri prezeraní tejto stránky sa zaväzujete rešpektovať tieto pokyny bez výhrad. Odporúčame vám nahliadať do týchto pokynov pravidelne, keďže sa môžu z času na čas bez oznámenia meniť.


Váš prístup a využívanie webovej stránky www.viadia.sk (ďalej len „stránka”) podliehajú nasledujúcim podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Zadaním a prezeraním tejto stránky potvrdzujete, že nižšie uvedené podmienky bez výhrad akceptujete a že ich budete rešpektovať.

1. Duševné vlastníctvo

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. člen skupiny Sanofi Group,  so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 339 450 (ďalej len „Spoločnosť“).


Informácie zobrazované, prístupné alebo uvádzané na tejto stránke vrátane všetkých materiálov, dokumentov, súborov, obrázkov, fotografií, dizajnu, grafiky, technických náčrtov, zariadenia, kódov a celkového vzhľadu tejto stránky a servera (ďalej len „materiály“) sú predmetom autorských, resp. iných práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré sú vo vlastníctve, alebo sú oprávnene vykonávané francúzskou materskou spoločnosťou Sanofi alebo jej ovládajúcimi, resp. ovládanými osobami, tak ako sú tieto osoby vymedzené v § 66a zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pridružené osoby“). Akékoľvek kópie tejto stránky alebo jej obsahu môžu byť zhotovované a použité výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Sanofi a musia obsahovať nasledujúce označenie “Copyright © Sanofi 2013 - Všetky práva vyhradené.”. 


Všetky práva sú vyhradené, ak nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak. Na dôvažok sú všetky názvy produktov, uvádzané na tomto serveri, obchodnými značkami spoločnosti Sanofi  s riadne registrovanými ochrannými známkami, okrem prípadov, kedy je uvedené, že tieto názvy sú vlastníctvom iného subjektu. Ochranné známky, obchodný názov, logá a produkty, ktoré server uvádza, sú národne aj medzinárodne chránené. Akékoľvek ich použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sanofi je zakázané.

2. Povaha informácií

Informácie, predovšetkým informácie finančného charakteru, poskytované na tejto stránke, sa nemajú považovať za ponuku investovať. Nesmú sa vykladať ako agitácia alebo verejná ponuka a nepredstavujú ani ponuku na upísanie, nákup alebo obchodovanie akcií spoločnosti Sanofi ani iných cenných papierov vydaných spoločnosťou Sanofi a/alebo jej dcérskymi spoločnosťami. Spoločnosť Sanofi vás upozorňuje na skutočnosť, že finančné informácie umiestnené na stránke sa pravidelne aktualizujú.


V určitých prípadoch môžu byť na stránku umiesťované odborné stanoviská týkajúce sa určitej oblasti vo vzťahu k obsahu stránky, alebo výňatky z tlačových správ. Takéto informácie predstavujú len stanoviská a názory daných odborníkov alebo médií, a nepredstavujú nevyhnutne stanoviská či názory spoločnosti Sanofi. Spomínaní odborníci nie sú zamestnancami spoločnosti Sanofi a nedostávajú za zverejnenie ich stanoviska či názoru od spoločnosti Sanofi žiadne náhrady. Sanofi nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť žiadnych informácií alebo názorov uvádzaných v takýchto materiáloch. Odborné poradenstvo odráža len osobné názory daného odborníka a v žiadnom prípade nemá byť považované za názor alebo zodpovednosť spoločnosti Sanofi.


Stránka, navyše, obsahuje informácie týkajúce sa zdravia, telesnej kondície, zdravotnej oblasti a rôznych druhov lekárskych ošetrení, ktorých využívanie sa vzťahuje výlučne na ľudí. Slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno chápať ako náhradu poradenstva poskytovaného vaším lekárom alebo lekárnikom. Tu uvádzané informácie by nemali slúžiť na diagnostikovanie akéhokoľvek ochorenia alebo telesného problému, alebo predpísanie či užívanie akýchkoľvek liekov uvádzaných na stránke. Vždy by ste sa mali poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Informácie, umiestnené na stránke, neslúžia ako prostriedok presvedčovania či motivovania na užívanie alebo predpisovanie medicínskych produktov, ovplyvňovanie výsledkov klinických testov produktov spoločnosti Sanofi alebo priame či nepriame ovplyvňovanie rozhodovacích procesov v spojitosti so spoločnosťou Sanofi alebo jej produktmi.

3. Odkazy na iné stránky

Zodpovednosť spoločnosti Sanofi sa nevzťahuje na žiadne stránky tretích strán, na ktoré ste kliknutím na odkaz cez stránku získali prístup. Neexistuje spôsob, ktorým by sme mohli kontrolovať obsah stránok spomínaných tretích strán, ktoré naďalej zostávajú od spoločnosti Sanofi úplne nezávislé. Okrem toho existencia odkazového linku medzi stránkou Sanofi a stránkou tretích strán žiadnym spôsobom nenaznačuje, že spoločnosť Sanofi akýmkoľvek spôsobom schvaľuje obsah tejto stránky, alebo dokonca akékoľvek využitie takéhoto obsahu.


Naďalej je vašou zodpovednosťou podniknúť potrebné opatrenia, aby ste zabránili infikovaniu stránky spoločnosti Sanofi jedným alebo viacerými „vírusmi”, „trójskymi koňmi” alebo akýmikoľvek inými „parazitmi”, a to nielen nimi.


Externé stránky môžu obsahovať hyperlinkové odkazy vedúce na stránku. Bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti Sanofi nie je možné spustiť žiaden podobný hyperlink. V každom prípade spoločnosť Sanofi žiadnym spôsobom nezodpovedá za nedostupnosť takýchto externých stránok a spoločnosť Sanofi ani nereviduje, nekontroluje, neschvaľuje, ani nezodpovedá za žiaden obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné alebo prístupné cez takéto stránky.

4. Osobné údaje a iné informácie

4.1 Spoločnosť Sanofi žiadnym tretím stranám neprezradí osobné informácie, ktoré sa vás týkajú a ktoré by ste mohli zdieľať prostredníctvom e-mailu. Tieto informácie sa použijú za jediným účelom, a to čo najefektívnejšie vám odpovedať.


V súlade s platným zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, máte právo získavať, meniť, upravovať a obmedzovať akékoľvek osobné informácie, ktoré sa na vás vzťahujú, jednoducho tak, že o to požiadate:

  • Online na: recepcia@sanofi.com
  • Poštou na adrese: Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava 851 01

 

4.2 Stránka nie je vytvorená na to, aby prijímala dôverné informácie, ktoré by ste prípadne mohli poskytnúť.


V dôsledku toho, okrem osobných údajov uvedených vyššie, všetky informácie v akejkoľvek forme, či už dokumentu, údaja, grafiky, otázok, návrhov, konceptov, pripomienok alebo iné informácie, ktoré môžete komunikovať na stránke, sa za žiadnych okolností nepovažujú za dôverné. V dôsledku toho nám jednoduchá skutočnosť, že nám tieto údaje zašlete, dáva právo ich používať, reprodukovať, rozširovať alebo pozmeňovať alebo ich prenášať s cieľom spracovať vašu požiadavku.

5. Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť Sanofi vynakladá úsilie na čo najlepšie zabezpečenie správnosti a aktualizácie informácií zobrazovaných na stránke, ktorej obsah si spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Avšak spoločnosť Sanofi nemôže plne zaručiť správnosť, presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť informácií dostupných na stránke. V dôsledku toho nemôže niesť zodpovednosť za:

  • žiadne nepresnosti, nesprávnosti alebo vynechania týkajúce sa informácií poskytovaných na stránke;
  • žiadne škody vyplývajúce z podvodného vniknutia tretích strán, ktoré viedlo k pozmeneniu informácií alebo materiálov poskytovaných na stránke;
  • všeobecnejšie za žiadne škody bez ohľadu na ich príčinu, pôvod, povahu alebo dôsledky, aj v prípadoch, kedy si spoločnosť Sanofi bola vedomá možnosti vzniku takejto škody, či už v dôsledku (i) prístupu alebo nemožnosti prístupu na stránku, (ii) využitia stránky vrátane akéhokoľvek poškodenia alebo vírusu, ktorý môže napadnúť váš počítačový systém alebo akýkoľvek iný produkt, a/alebo (iii) nedôveryhodnosti informácií poskytovaných priamo alebo nepriamo na stránke.

 

Materiály na stránke a všetkých ostatných stránkach sú poskytované tak, „ako sú”, bez akéhokoľvek druhu záruky, či už výslovnej alebo mlčky predpokladanej. Spoločnosť Sanofi neponúka žiadnu výslovnú alebo mlčky predpokladanú záruku vzťahujúcu sa bez obmedzenia na ich predajnosť a vhodnosť na určitý účel.

6. Dostupnosť webovej stránky

Uznávate, že (i) je technicky nemožné, aby stránka fungovala bez nedostatkov a že spoločnosť Sanofi za to nemôže prebrať žiadnu zodpovednosť, (ii) že nedostatky môžu viesť k dočasnej nedostupnosti stránky a že (iii) prevádzkovanie stránky môže byť negatívne ovplyvnené podmienkami a výkonmi mimo dosahu spoločnosti Sanofi, ako je napríklad prenos a telekomunikačné prepojenie medzi a spoločnosťou Sanofi a vami a spoločnosťou Sanofi a inými systémami a sieťami.


Spoločnosť Sanofi a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek dočasne alebo natrvalo pozmeniť alebo prerušiť fungovanie celej stránky alebo jej časti s cieľom vykonať údržbu a/alebo zlepšiť a/alebo zmeniť stránky. Spoločnosť Sanofi nezodpovedá za žiadne pozmenenie alebo pozastavenie či zrušenie stránky.

7. Informácie o produktoch

Informácie obsiahnuté a zverejnené na stránke môžu obsahovať priame alebo nepriame odkazy na produkty, programy a služby spoločnosti Sanofi, ktoré nie sú ponúkané alebo dostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch, alebo ktoré sa môžu ponúkať pod inou obchodnou značkou a ktoré môžu podliehať iným nariadeniam a podmienkam použitia v závislosti od krajiny. Takéto odkazy nenaznačujú zámer na strane spoločnosti Sanofi predávať tieto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine. Obráťte sa, prosím, na miestnu pobočku spoločnosti Sanofi Group alebo vášho obchodného partnera Sanofi so žiadosťou o akékoľvek informácie týkajúce sa produktov, programov a služieb, ktoré sú dostupné vo vašom regióne či krajine.

8. Právny rámec

Stránka a jej obsah sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akýkoľvek možný súdny spor vzťahujúci sa na stránku a jej obsah spadá pod jurisdikciu slovenských súdov.

9. Právne dostatočné oznámenie

9.1 Editor stránky:
Sanofi-aventis,Pharma, Slovakia s.r.o.
Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava 851 01, Slovenská republika

 

9.2 Publishing Director a Managing Editor
BU DIA Sanofi-aventis,Pharma, Slovakias.r.o.


9.3 Site Hosting
Webster, spol. s r.o., Bajkalska 18/a, 821 08 Bratislava

 

10. Dôveryhodnosť

9.1 Obchodné značky
9.2 Photo credits
Sanofi-aventis,Pharma Slovakia s.r.o.